Печат

Имението на Достоевски отвори врати след реставрация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Име­ни­ето „Даро­вое” край Москва бе открито след мащабна рестав­рация. Това е един­стве­ният музей-​имение на писа­теля Фьо­дор Досто­ев­ски, като в рестав­раци­ята му са инве­сти­рани 66,5 мили­она рубли, съобщи РИА „Новости”.

Посе­ти­те­лите на музея ще имат възмож­ност да се потопят в атмо­сфе­рата на дет­ството на писа­теля, пре­ка­рано на село.

На 11 ноем­ври се отбе­лязва 200-​годишнината от рож­де­ни­ето на вели­кия руски класик.

Мащаб­ната рестав­рация на име­ни­ето на Фьо­дор Михай­ло­вич е извършена с указ на рус­кия пре­зи­дент. От Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Под­мос­ко­ви­ето отбе­ля­заха, че в име­ни­ето е съз­да­ден мул­тиме­диен гид, за което са били отпус­нати 1,2 мили­она рубли. Гидът ще поз­воли на посе­ти­те­лите обстойно да се запоз­наят с име­ни­ето и да раз­бе­рат как „Даро­вое” се е отра­зило на твор­че­ството на класика.

Също по повод юби­лея на Досто­ев­ски Глав­ният архив на Москва издаде още една книга от поре­дицата, посве­тена на живота на руски писа­тели в Москва. Този път изда­ни­ето е за живота на Фьо­дор Михай­ло­вич в сто­лицата. По-​рано изля­зоха книги за живота на Алек­сандър Пуш­кин, Нико­лай Гогол и Иван Тургенев.

В книгата за Досто­ев­ски са събрани документи, спомени, снимки и впе­чат­ле­ни­ята му, които е прежи­вял в Москва. Тази поре­дица от книги е полезна не само за лите­ра­ту­ро­ве­дите, но и за всички, които се инте­ре­су­ват от рус­ката кул­тура, като книгите се пред­лагат напълно безплатно в онлайн формат.