Печат

Украйна удари с ракета по НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Киевският режим не успя да предизвика трета световна война

Украйна удари с ракета по тери­то­рия на НАТО. Една „крива” ракета от укра­ин­ската ПВО във втор­ник късно вечерта улучи трак­тор, мирно пъл­зящ по зем­лището на пол­ско село, и уби двама души. Мъл­ние­носно, без да чакат раз­след­ване и без как­вито и да било дока­за­тел­ства, меди­ите и лиде­рите на някои натов­ски страни откриха кано­нада от обви­не­ния срещу Русия. За

Печат

Репарации на Киев трябва да плаща Вашингтон, а не Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Репа­рации на Украйна трябва да изплащат САЩ, заяви в беседа с РИА „Ново­сти” членът на Коми­тета по сигур­ност и про­ти­во­действие на корупци­ята на Държав­ната дума Михаил Шеремет, комен­ти­райки резо­люци­ята на ООН за плаща­ния на Киев за нане­сени щети.

По-​рано спе­ци­ал­ната сесия на Общото събра­ние на ООН прие резо­люция, която предпо­лага съз­да­ване на

Печат

Украйна толкова силно желае НАТО, че изстреля ракети срещу Полша

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Не на шега, през послед­ната нощ светът бе под запла­хата от гореща и гло­бална война. Воен­ната исте­рия бе на ръба на бръснача, след като мъл­ние­носно се разпро­страни твър­де­ни­ето, че руски ракети са взри­вени на тери­то­ри­ята на Полша и има заги­нали. Загла­вия от рода: „НАТО и Европа ще напад­нат Русия”, „До дни започва Трета све­товна война”, заляха

Печат

Президентът на МОК се обяви срещу политизирането на спорта

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на Меж­ду­на­род­ния олимпийски коми­тет, герма­нецът Томас Бах осъди поли­ти­зи­ра­нето на спорта и се обяви за уча­сти­ето на всички страни без изклю­че­ние в Олимпиа­дите. С това заяв­ле­ние пре­зи­дентът на МОК излезе на срещата на най-​високо рав­нище на Г-​20, която се състоя на индо­не­зийския ост­ров Бали, въпреки че именно МОК през февруари

Печат

САЩ са разтревожени от отдръпването на ЕС от санкциите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ и Европе­йският съюз все повече се разми­на­ват по повод анти­рус­ките санкции, комен­тира наблю­да­те­лят на РИА „Ново­сти” Ренат Абдулин.

Така напри­мер преди срещата на най-​високо рав­нище Жозеп Борел заяви, че Евро­съюзът в близко бъдеще няма да разглежда въвеж­дане на нови огра­ни­че­ния срещу Москва. Така про­ти­во­ре­чи­ята между стра­ните нарастват, а