Печат

Светът преживява преломен момент

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Слово на Владимир Путин пред парада в Деня на победата

Този праз­ник е в чест на нашите бащи и деди, които про­сла­виха и обез­смър­тиха сво­ите имена, отсто­явайки оте­че­ството. С цената на неизме­римо мъже­ство и огромни жертви спа­сиха чове­че­ството от нацизма. Днес циви­ли­за­ци­ята се намира на реша­ваща, пре­ломна черта. Срещу нашата родина отново е разпа­лена истин­ска война, но ние дадохме отпор на международния

Печат

Путин инициира денонсиране на ДОВСЕ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин назначи заместник-​министъра на външ­ните работи Сергей Ряб­ков за свой офици­а­лен пред­ста­ви­тел при разглеж­да­нето в пар­ламента на денон­си­ра­нето от страна на Русия на Дого­вора за обик­но­ве­ните въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). Разпо­ре­жда­нето на държав­ния глава е пуб­ли­ку­вано в сряда.

Дого­ворът за обикновените

Печат

Президентът Милорад Додик ще посети Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Репуб­лика Сръб­ска (съставна част на Босна и Херцеговина)се обя­вява после­до­ва­телно за поддър­жане на добри отноше­ния с Рус­ката феде­рация и Москва оце­нява високо това, заяви прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков в интервю за теле­ви­зи­он­ния канал ATV.

Абсо­лютно под­крепяме пра­вата на нашите сръб­ски при­я­тели и оце­ня­ваме високо

Печат

Възстановяват се полетите Русия-Грузия, отменят се визите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин отмени визо­вия режим за граж­дани на Гру­зия от 15 май т. г. както и забра­ната за полети в репуб­ли­ката за рус­ките авиокомпании.

По този повод пре­зи­дентът на Гру­зия Саломе Зура­бишвили при­зова пра­ви­тел­ството да свика съвета на наци­о­нална сигур­ност, за да се обсъди въпро­сът за въвеж­дане на триме­се­чен визов режим за

Печат

САЩ са създали "Армия на свободна Сирия" с участието на терористи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Има данни, че вла­стите във Вашинг­тон са започ­нали да съз­да­ват „Армия на сво­бодна Сирия”, в която вли­зат теро­ри­сти от „Ислям­ска държава”. Целта на тази „армия” е да деста­би­ли­зира обста­нов­ката в стра­ната, заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на срещата си с колегите от Иран, Сирия и Турция.

Спо­ред Лавров