Печат

започват изпитанията на "Спутник лайт"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Меж­ду­на­род­ните кли­нични изслед­ва­ния в трета фаза на рус­ката вак­сина „Спут­ник лайт” ще се про­веж­дат в Москва и ОАЕ, съобщи сто­лич­ният кмет Сергей Собя­нин. В изпи­та­ни­ята ще участват 6 хиляди души — по 3 хиляди от Москва и ОАЕ. Участ­ниците трябва да са пъл­но­летни, които не са били вак­си­ни­рани досега и нямат други противопоказания.

Меж­увременно стана ясно, че вак­си­ните „Спут­ник V” и „Епи­В­ак­Ко­рона” успешно се спра­вят с бри­тан­ския щам на коро­на­ви­руса. Това са потвър­дили експе­римен­тите, про­ве­дени от уче­ните от ГНЦ „Век­тор”, съобщиха от Роспо­треб­над­зор за медиите.

Тези дни в Русия бе реги­стри­ран нов тест, поз­во­ля­ващ да се опре­деля бри­тан­ският щам на COVID-​19, за раз­лика от разпро­стра­не­ния ухан­ски вари­ант, който вър­лува в Русия.

В нача­лото на сед­мицата излезе информация, че в Евпа­то­рия (Крим) с руска вак­сина се е вак­си­ни­рал 78-​годишният аме­ри­кан­ски граж­да­нин Уотс Бевен. „Щеше да е опасно да замина на Запад, за да се вак­си­ни­рам там. По-​добре да се вак­си­ни­рам тук и сега”, каза Бевен. Вак­си­наци­ята е ста­нала след като съпругата му Татяна Сме­ка­лова обос­но­вала правото на мъжа си да се вак­си­нира в Крим. Тя е зав.-отдел по есте­ствено науч­ните методи в архео­логи­ята на НИЦ по исто­рия и архео­логия на Крим в Крим­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет „Вернадски”.