Печат

Русия е в сърцата на българите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Бълга­рия Н.Пр. Ана­то­лий Ана­то­ли­е­вич Мака­ров, чиито ман­дат изтече, се сбогува с пре­зи­дента Румен Радев и преми­ера Бойко Бори­сов. Снимки от сбогу­ва­нето бяха разпро­стра­нени на офици­ал­ната стра­ница на дипло­ма­ти­че­ското ведом­ство във Фейсбук.

По време на разго­во­рите бяха обсъдени акту­ални въпроси от дву­стран­ния дне­вен ред”, гласи съобще­ни­ето на рус­кото посол­ство от 16 фев­ру­ари 2021 г.

Преди четири и поло­вина години Н. Пр. Ана­то­лий Мака­ров оглави посол­ството на Рус­ката феде­рация в Репуб­лика България.

С какво ще запомни ман­дата си в Бълга­рия А. Мака­ров раз­каза в интер­вюто на колегите от в. „Труд” преди отпъту­ва­нето си за Москва. „По време на кон­так­тите с ръко­вод­ството на вашата страна невед­нъж съм каз­вал, че за почти 45 години, през които съм на дипло­ма­ти­ческа служба, най-​интересното и комфортно място за работа е именно Бълга­рия. Убе­ден съм, че истин­ското й богат­ство е не само уди­ви­тел­ната при­рода, а преди всичко хората, които живеят тук.

Опитът ми в Бълга­рия показва, че външ­ните уси­лия за раз­руша­ва­нето на много­ве­ков­ните връзки на двата брат­ски народа ще се изпра­вят пред реши­телна съпро­тива на мно­зин­ството българ­ски граж­дани”, спо­дели посла­ник Макаров.

По думите му, как­вото и да гово­рят, Русия е в сърцата на бълга­рите, както и Бълга­рия е в сърцата на руснаците.

Посла­ник Мака­ров изрази уве­ре­ност, че ново­на­зна­че­ният посла­ник на Русия в Бълга­рия Елео­нора Мит­рофа­нова, като дипло­мат със соли­ден поли­ти­че­ски и жиз­нен опит, много бързо ще нав­лезе в работата.

Искрено желая на вашата страна про­спе­ри­тет, а на българ­ските граж­дани — крепко здраве и благопо­лу­чие! До новых встреч, скъпи мои българ­ски при­я­тели!, каза в заклю­че­ние посла­ник Ана­то­лий Макаров.