Печат

Отговорът на Русия ще бъде асиметричен, бърз и твърд

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В посланието си към Федералното събрание Владимир Путин предупреди Запада да не прекрачва червените линии

В сряда се състоя редов­ното годишно обръще­ние на Вла­ди­мир Путин към Феде­рал­ното събра­ние — двете камари на рус­кия пар­ламент. Това бе

27-​ото пре­зи­дент­ско посла­ние в новата исто­рия на Русия и 17-​о за Путин. На съби­ти­ето при­състваха сена­тори, депу­тати, чле­нове на пра­ви­тел­ството, ръко­во­ди­тели на Кон­сти­туци­он­ния и Вър­хов­ния съд, губер­на­тори, глави на тра­дици­он­ните веро­изпо­ве­да­ния, пред­ста­ви­тели на кул­турни и обще­ствени орга­ни­за­ции. Тази година посла­ни­ето бе посве­тено главно на ста­бил­ното социално-​икономическо раз­ви­тие на стра­ната, на зада­чите, които стоят пред нея след кри­зата с пандемията.

Но благопо­лу­чи­ето на граж­да­ните и подемът в ико­номи­ката са неми­слими без гаран­ти­ране мира и сигур­но­стта. Затова рус­кият пре­зи­дент не можа да не посвети част от обръще­ни­ето си на външ­ната поли­тика, на рас­тящото напреже­ние в света и на агре­сив­ната анти­руска кампа­ния на Запада.

Ние искаме да имаме добри отноше­ния с всички участ­ници в меж­ду­на­род­ното общу­ване. Не искаме да палим мостове. Но ако някой възпри­ема нашите добри наме­ре­ния като без­раз­ли­чие или сла­бост, а сам смята окон­ча­телно да изгори или дори да взриви тези мостове, трябва да знае, че отго­ворът на Русия ще бъде асимет­ри­чен, бърз и твърд. Орга­ни­за­то­рите на вся­ка­кви про­во­кации, заплашващи нашите инте­реси и сигур­ност, ще съжа­ля­ват за свърше­ното така, както отдавна за нищо не са съжа­ля­вали”, пре­дупреди Путин.

Той отбе­ляза, че Русия ще отсто­ява сво­ите наци­о­нални инте­реси в рам­ките на меж­ду­на­род­ното право и ако някой не иска да при­еме този оче­ви­ден факт, не желае да води диа­лог, а избира висо­коме­рен и его­и­сти­чен тон, Русия винаги ще намери начин да отстои сво­ите позиции. Рус­кият лидер при­помни осу­е­те­ния в края на мина­лата сед­мица опит за държа­вен пре­врат в Бела­рус, дирижи­ран отвън, раз­кри­тите пла­нове за убийство на пре­зи­дента Алек­сандър Лукашенко и подгот­вя­ните репре­сии в републиката.

„Но дори такива въпиющи действия не бяха осъдени от т.нар. колек­ти­вен Запад. Сякаш никой нищо не забе­лязва. Но прак­ти­ката на орга­ни­зи­ране на пре­врати, на поли­ти­че­ски убийства, вклю­чи­телно и на висши длъж­ностни лица, вече преми­нава вся­ка­кви гра­ници”, заяви президентът.

Спо­ред него непри­я­тел­ските действия по отноше­ние на Русия не пре­ста­ват, а в някои страни са ги превър­нали в твърде непри­ли­чен оби­чай, в няка­къв нов вид спорт, в който се състе­за­ват кой по-​гръмогласно ще говори срещу Русия. Той сравни пове­де­ни­ето на такива държави и на тех­ния отвъдоке­ан­ски покро­ви­тел с геро­ите на Ръдиард Кип­линг — чакала Табаки и тигъра Шер­хан: „Около Шер­хан се вър­тят вся­ка­кви дребни Табаки. Вият, за да го оми­ло­сти­вят”. Путин неслу­чайно използва за метафо­рата си „Книга за джунглата”, в как­вато САЩ и стра­ните от НАТО пре­връщат съвремен­ните меж­ду­на­родни отноше­ния. „Длъжен съм да кажа, че ние имаме достатъчно търпе­ние, отго­вор­ност, про­фе­си­о­на­лизъм, уве­ре­ност в сво­ята правота и здрав разум при взема­нето на реше­ния. Надя­вам се, че на никого няма да му дойде наум в отноше­ни­ята си с Русия да пре­сече т.нар. чер­вена линия. А къде минава тя, ще опре­де­ляме ние сами за всеки кон­кре­тен случай.

Неза­ви­симо от опи­тите на държа­вите чле­ну­ващи в евро­ат­лан­ти­че­с­ките струк­тури да пред­ста­вят Русия като вез­де­също зло и като изо­ли­рана страна, тя заема клю­чови позиции в света и нито един важен про­блем в меж­ду­на­род­ните отноше­ния не може да бъде решен без нейно уча­стие. „На осно­вата на вза­им­ното уваже­ние са изгра­дени нашите кон­такти с абсо­лют­ното мно­зин­ство страни в света. После­до­ва­телно и с при­о­ри­тет те се разши­ря­ват с най-​близките ни парт­ньори от Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство, БРИКС, ОНД и съюз­ниците ни от Орга­ни­за­ци­ята по Дого­вора за колек­тивна сигур­ност”, отбе­ляза Путин. Той даде при­мер с много­брой­ните съвместни про­екти със стра­ните от Евразийския ико­номи­че­ски съюз за раз­ви­тие на нови транспортни логи­стични кори­дори и други интеграци­онни процеси. „Това не са няка­кви умо­зри­телни схеми, а изклю­чи­телно прак­тични инструменти за реша­ване на зада­чите на наци­о­нал­ното раз­ви­тие”, под­черта президентът.

Каче­стве­ното укреп­ване на въоръже­ните сили бе друг важен акцент в посла­ни­ето на рус­кия лидер. Той информира, че до 2024 г. делът на съвремен­ното оръжие и тех­ника в арми­ята ще бъде 76 процента, а в ядре­ната три­ада ще над­хвърли 88 на сто. На бойно дежур­ство вече са заста­нали най-​новите свръх­зву­кови меж­ду­кон­ти­нен­тални комплекси „Авангард”, лазер­ните комплекси „Пере­свет”, а пър­вият полк, напълно комплек­то­вен с теж­ките меж­ду­кон­ти­нен­тални бали­стични ракети „Сармат” ще застъпи на бойно дежур­ство до края на идната година. „Именно като лидер в съз­да­ва­нето на бойни системи от ново поко­ле­ние и в раз­ви­ти­ето на съвремен­ните ядрени сили Русия насто­я­телно пред­лага на парт­ньо­рите си да обсъдят въпро­сите, свър­зани със стра­теги­че­с­ките въоръже­ния и осигу­ря­ва­нето на гло­бална ста­бил­ност. Пред­мет на такива прего­вори може да стане съз­да­ва­нето на среда за без­конфликтно съще­ству­ване на базата на рав­ната без­опас­ност”, заяви Путин. По думите му обект на обсъж­дане трябва да ста­нат не само тра­дици­он­ните стра­теги­че­ски оръжия, но и всички напа­да­телни и отбра­ни­телни системи, спо­собни да реша­ват стра­теги­че­ски задачи неза­ви­симо от бой­ните им заряди.

Рус­кият пре­зи­дент за поре­ден път напомни своето пред­ложе­ние за среща на високо рав­нище на петте ядрени страни. „Държа­вите от „ядре­ната петорка” носят осо­бена отго­вор­ност. Надя­вам се, че иници­а­ти­вата, която издиг­на­хме мина­лата година за лична среща на лиде­рите на стра­ните посто­янни чле­нове на Съвета за сигур­ност на ООН, ще се реа­ли­зира и ще се състои, щом епи­демио­логич­ните усло­вия поз­во­лят”, каза Путин.

Като се обърна към всички граж­дани на Русия, той завърши посла­ни­ето си с думите: „Ще напра­вим всичко за постигане на поста­ве­ните цели. Уве­рен съм, че ще вър­вим заедно и ще решим всички задачи”.

/„Русия днес”/