Печат

Отговорът на Русия ще бъде асиметричен, бърз и твърд

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В посланието си към Федералното събрание Владимир Путин предупреди Запада да не прекрачва червените линии

В сряда се състоя редов­ното годишно обръще­ние на Вла­ди­мир Путин към Феде­рал­ното събра­ние — двете камари на рус­кия пар­ламент. Това бе

27-​ото пре­зи­дент­ско посла­ние в новата исто­рия на Русия и 17-​о за Путин. На съби­ти­ето при­състваха сена­тори, депу­тати, чле­нове на пра­ви­тел­ството, ръко­во­ди­тели на

Печат

Зеленски предложи на Путин да се срещнат в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Военни самолети на САЩ, Великобритания и Канада кацнаха в Украйна

Укра­ин­ският пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски пред­ложи на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин да се срещ­нат „в която и да е точка” на Дон­бас, където се раз­гаря конфликта, съобщи укра­ин­ският лидер във видео­обръще­ние във вторник.

Вчера и днес на засе­да­ния на съвет­ниците от

Печат

Захарова: Действията на Чехия са недопустими

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Чешкият сенат предложи в Прага да остане един руски дипломат

Чле­но­вете на Гор­ната камара на чеш­кия пар­ламент (Сената) при­зо­ваха пра­ви­тел­ството да разтрогне спо­ра­зуме­ни­ето между Чехия и Русия за при­я­тел­ски отноше­ния и сътруд­ни­че­ство, както и да съкрати броя на служи­те­лите в рус­ката дипло­ма­ти­ческа мисия до един, съобщи Чеш­ката телевизия

Печат

Путин ще говори на срещата по климата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 22 април започна работа меж­ду­на­родна среща на високо рав­нище по въпро­сите на климата. Тя е орга­ни­зи­рана от Вашинг­тон и се про­вежда в онлайн формат. Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин прие пока­ната за уча­стие и ще говори на срещата, където участват 40 све­товни лидери, пока­нени лично от пре­зи­дента Джо Байдън.

Те ще обсъдят много въпроси, сред

Печат

Лукашенко замина за Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 22 април пре­зи­дентът на Бела­рус Алек­сандър Лукашенко излетя за Москва за прего­вори с рус­кия си колега Вла­ди­мир Путин, съобщи прес­служ­бата на бела­рус­кия лидер в четвъртък, цити­рана от РИА „Ново­сти” /​преди редакци­он­ното при­клю­чва на броя/​. По-​рано прес­служ­бата съобщи, че в Москва Лукашенко и Путин ще обсъдят акту­ални въпроси на