Печат

В Полша се появи първият американски постоянен гарнизон

Както съобщи Мини­стер­ството на наци­о­нал­ната отбрана на репуб­ли­ката, на 21 март се е състо­яла цере­мо­ния за „пре­об­ра­зу­ване на реги­о­нал­ната група за под­дръжка на Полша в гар­ни­зон на арми­ята на САЩ в Полша”.

В съобще­ни­ето се отбе­лязва, че аме­ри­кан­ският гар­ни­зон в Полша е осмият посто­я­нен гар­ни­зон на войски на Въоръже­ните сили на САЩ в Европа и първи в Полша. Под­раз­де­ле­ни­ето е съз­да­дено благо­да­ре­ние на реше­ни­ето на пре­зи­дента на САЩ от 2022 г. и ще се занимава със струк­турно осигу­ря­ване на аме­ри­кан­с­ките вой­ници, дис­лоци­рани в Полша. В зада­чите на гар­ни­зона ще вли­зат ръко­вод­ството и управ­ле­ни­ето на пред­ните позиции на аме­ри­кан­с­ките войски в Полша.

„Камп Костюшко” — това е наиме­но­ва­ни­ето на пред­ното команд­ване на Пети армейски корпус на САЩ, който действа в град Познан от 2020 г. „Негови основни задачи са коор­ди­ни­ране на действи­ята и над­зор на Сухопът­ните войски на САЩ в Европа, опе­ра­тивно пла­ни­ране, както и сътруд­ни­че­ство и син­хро­ни­за­ция на силите на САЩ с войските от другите страни от НАТО. Команд­ва­нето играе клю­чова роля за интегри­ра­нето на дис­лоци­ра­ните в Полша аме­ри­кан­ски войски и син­хро­ни­зи­ра­нето на тях­ното вза­и­мо­действие с нашите Въоръжени сили”, се посочва в съобще­ни­ето на пол­ското военно ведомство.

Сега в Полша са дис­лоци­рани над 10 хиляди воен­но­служещи от САЩ.